GRICIŪNAITĖ
aldona
GUDAITIS
antanas
GUTAUSKAS
leonardas
IGNAS
vytautas
JANKUS
linas julijonas
JANUŠAS
česlovas
JURJEVIČIUS
pranciškus
KALPOKAS
petras
KALPOKAS
rimtas
KARATAJUS
vladas
KASIULIS
vytautas
KATILIŪTĖ
juzė
KATINAS
leonas
KAZOKAS
leonardas
KIAULĖNAS
petras